Diskriminierungen

Mospunësimi për shkak të shtatzënisë


Rast studimor:

Derya është në javën e 10-të të shtatzënisë dhe kërkon një vend pune me 60%. Pasi e ftojnë në një intervistë fillestare dhe sapo ajo zbulon shtatzëninë, merr një refuzim.


Pushimi nga puna gjatë periudhës së provës


Rast studimor:

Emma mbetet shtatzënë në periudhën 3-mujore të provës. Në fund të periudhës së provës, firma e pushon atë nga puna. Si arsye jepet shtatzënia: Nuk pritet që një grua shtatzënë të udhëtojë.


Ngacmimi në vendin e punës


Rast studimor:

Shpesh Valentina merr raport mjekësor për disa ditë për shkak të shtatzënisë. Për këtë arsye, ajo merr komente poshtëruese nga ekipi i saj: Ajo nuk është e shqetësuar dhe e përdor shtatzëninë që të mos vijë në punë. Ajo e krahason veten me një kolege tjetër, e cila ka punuar pa munguar deri në lindje. Kur Valentina kthehet nga leja e lindjes, shefi i saj e ngut që ajo të mos ketë kohë dhe qetësi për të ushqyer me gji.


Pushimi diskriminues nga puna


Rast studimor:

Pak para kthimit nga leja e lindjes, Elise merr këto të dhëna: Marrëdhënia e punës duhet të marrë fund me miratim të përbashkët. Elise nuk duhet të vijë më në punë, por merr edhe një muaj pagë të plotë. Do t’i kërkohet të firmosë një letër korrespondence (marrëveshja e përfundimit të kontratës). Njëkohësisht, ajo njoftohet se do të pushohet nga puna nëse nuk e firmos letrën.


Pushimi nga puna për hakmarrje


Rast studimor:

Marija bën pyetje vendimtare në vendin e punës për të drejtat e saj si nënë dhe i ankohet shefit të sektorit se sa keq trajtohet ajo dhe nënë të tjera brenda kompanisë. Të nesërmen e pushojnë nga puna për këtë gjë.


Albanian