Links

Lidhje

Këtu gjen ligjin federal mbi barazinë mes gruas dhe burrit (DE, FR, IT, RM, EN): Ligji për barazinë gjinore

www.admin.ch
mamagenda është një platformë (DE/FR/IT) që të mbështet ty dhe punëdhënësin/punëdhënësen tënd/tënde me çështjet organizative të shtatzënisë dhe amësisë tënde. Të ndihmon të mendosh për gjithçka, të bësh pyetjet e duhura dhe të jesh në gjendje të planifikosh në mënyrë optimale. Ka shumë lista kontrolli dhe mjete për shkarkim.

mamagenda
Këtu janë rastet e grave të tjera që i kanë bërë ballë diskriminimit për shkak të shtatzënisë ose amësisë:

www.gleichstellungsgesetz.ch
Albanian